VELKOMMEN TIL STATERAS

Stateras skaber værdi og balance for
virksomheden og dens medarbejdere

I Stateras hjælper vi private og offentlige virksomheder med at forebygge og reducere stress og arbejdsrelaterede sygemeldinger.

Vores erhvervspsykologer og fastholdelseskonsulenter er specialiserede i forebyggelse og fastholdelse. Gennem vores omfattende psykolog- og socialfaglige viden og erfaring sikrer vi vores kunder en struktureret og forebyggende eller tidlig indsats, der reducerer de menneskelige og økonomiske omkostninger, der er forbundet med sygemeldinger.

Vi tager trygt og professionelt hånd om den enkelte sygdomstruede eller sygdomsramte medarbejder med fokus på at øge de menneskelige ressourcer og sikre en hensigtsmæssig tilbagevenden til arbejdspladsen.

Stateras er funderet på to lige stærke ben af psykologisk og socialfaglig viden. Det betyder, at vi også er en foretrukken samarbejdspartner for mange danske jobcentre. Her varetager vi bl.a. erhvervspsykologiske mestringsforløb og konsulentopgaver på det lovbundne område inden for beskæftigelseslovgivningen.

Vores mangeårige erfaring og specialviden på området kommer også vores private kunder til gode. Vi kan give overblik over de støttemuligheder, virksomheden har i henhold til beskæftigelseslovgivningen og varetage den koordinerende indsats mellem den sygemeldte medarbejder, arbejdspladsen, egen læge og jobcenter m.fl.

FOREBYGGELSE AF SYGEMELDINGER OG FRAVÆR

Minimér sygefraværet gennem effektiv
og professionel forebyggelse

Mange danske virksomheder har på tværs af brancher og størrelse oplevet, hvordan stress og sygemeldinger negativt påvirker økonomi, produktionseffektivitet, planlægning og dagligdagen i virksomheden. Derfor er der god grund at investere i forebyggende tiltag og sætte ind, før travlhed og organisatoriske udfordringer bliver til stress og sygemeldinger.

Hos Stateras hjælper vi private og offentlige virksomheder med at forebygge sygemeldinger med

ligeligt fokus på virksomhedens behov og medarbejdernes trivsel. Arbejdsreleterede sygemeldinger er et fælles ansvar og skal forebygges og afhjælpes i fællesskab. Det stiller derfor ikke kun krav til medarbejderen, men også til virksomhedens ledelse.

Stateras’ viden på området er stor, og vi kan derfor gå til udfordringerne på forskellige planer. På det individuelle plan gennemfører vi forebyggende samtaleforløb med sygdomstruede

medarbejdere. På det organisatoriske plan kan vi tilbyde ledelsen hjælp til at arbejde systematisk med sygefravær. Endelig tilbyder vi workshops og undervisning i forebyggelse af sygefravær.

Alle opgaver kan løses enten via et af vores faste pakkeforløb eller individuelt tilpasset til din virksomhed og de forhold, der gør sig gældende i den. Du kan læse mere om vores pakkeforløb her.

Forebyggende
samtaleforløb

Stateras tilbyder forebyggende samtaleforløb for medarbejdere, der vurderes at være i risikozonen for en sygemelding af fysiske eller psykiske årsager. Alle samtaleforløb varetages af Stateras’ erhvervspsykologer.

Samtalerne har fokus på at undgå sygemelding, herunder identifikation af stressorer og forhold på arbejdspladsen, der er balastende samt værktøjer til håndtering af mentale helbredsproblemer.

Fraværsforebyggende organisatoriske tiltag

Fraværsforebyg- gende organisatoriske tiltag

For effektiv forebyggelse af sygemeldinger er det afgørende at sætte ind på organisatorisk plan i virksomheden. Det kan eksempelvis gøres via en struktureret tilgang til håndtering af sygefravær samt tilrettelæggelsen af arbejdet eller det fysiske arbejdsmiljø med henblik på at reducere antallet af fremtidige sygemeldinger. Vi analyserer virksomhedens aktuelle organisatoriske tilgang og iværksætter i tæt samarbejde med virksomheden skræddersyede og optimale tiltag.

I Stateras hjælper vi med udarbejdelse og implementering af handlingsorienterede fraværspolitikker. For os er det afgørende, at en fraværspolitik indeholder konkrete procedurer for, hvad man som leder og medarbejder kan og skal gøre for at skabe trivsel og forebygge sygefravær og stress.

Undervisning og
workshops

Gennem undervisning og workshops giver vi både medarbejdere og ledere konkrete værktøjer og viden om stress – hvad er stress, hvad er årsagerne til stress, hvordan spottes symptomerne, og hvordan kan man hjælpe sig selv og hinanden med at undgå stress?

Formålet er at give deltagerne større bevidsthed og opmærksomhed om eget og andres stressniveau og individuelt sætte deltagerne i stand til at hjælpe og bede om hjælp.

I Stateras hjælper vi med udarbejdelse og implementering af handlingsorienterede fraværspolitikker. For os er det afgørende, at en fraværspolitik indeholder konkrete procedurer for, hvad man som leder og medarbejder kan og skal gøre for at skabe trivsel og forebygge sygefravær og stress.

HURTIGERE TILBAGE TIL ARBEJDSPLADSEN

Benyt virksomhedens sundhedsforsikring
og få dine medarbejdere hurtigt, sikkert og
stabilt tilbage

Når en stressrelateret sygemelding er en realitet, melder ikke kun de direkte og indirekte omkostninger for virksomheden sig, men også usikkerheden. For hvornår og hvordan kommer medarbejderen tilbage?

To ud af fem ledere finder det vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt medarbejderen kan komme tilbage i job i forbindelse med sygemelding. Ligeledes kan det være en udfordring at finde de rigtige opgaver til medarbejdere, som vender

tilbage fra en sygemelding. Hos Stateras hjælper vi medarbejderen tilbage på arbejdspladsen både hurtigt og sikkert til gavn for begge parter. Vores forløb kan blandt andet omfatte situationsvurdering, behandlende psykologsamtaler, koordinering mellem virksomhed, medarbejder, læge og jobcenter, plan for arbejdsgenoptagelse, lederrådgivning, opfølgende samtaler m.m.

Starteras’ forløb varetages alle i et professionelt tværligt samarbejde mellem egne erhvervspsykologer og vores

specialister i arbejdsfastholdelse og beskæftigelseslovgivning. Har din virksomhed en sundhedsforsikring, kan det behandlende forløb i Stateras delvis dækkes af din sundhedsforsikring, hvis der er frit psykologvalg knyttet til aftalen.

Behandlende
samtaleforløb

Stateras’ samtaleforløb er tilrettelagt individuelt til den sygemeldte medarbejder og varetages af en erhvervspsykolog med speciale i blandt andet stresshåndtering. Samtaleforløbets fokus er dels at reducere sygefraværet og forebygge yderligere sygemelding og dels hjælpe den sygemeldte tilbage i arbejde på den bedst mulige måde i et tæt samarbejde med arbejdspladsen.

Igennem samtalerne identificeres stressorer, og medarbejderen lærer at håndtere de psykiske såvel som fysiske udfordringer. Ligeledes vurderes medarbejderens funktionsnedsættelse og symptombillede i forhold til arbejdsopgaver og sociale relationer på arbejdspladsen.

Koordineret og
støttende indsats

Hos Stateras hjælper vi med at minimere den tvivl og usikkerhed, som en sygemelding efterlader i virksomheden. Vi udarbejder en konkret plan for medarbejderes tilbagevenden til arbejdet. Det gør det muligt for virksomheden at planlægge, hvordan arbejdet skal tilrettelægges i fraværsperioden og at realisere en plan, der giver både medarbejder, kollegaer og leder en tryghed, der vil sikre en succesfuld tilbagevenden til arbejdet.

Hos Stateras tilbyder vi en koordineret indsats mellem de relevante parter og myndigheder som f.eks. egen læge og jobcenter, ligesom vi sikrer virksomheden overblik over de støttemuligheder, der er i beskæftigelseslovgivningen.

Medarbejderen som medspiller

For mange sygemeldte medarbejdere kan dialog med arbejdspladsen virke som en uoverkommelig opgave – ligesom der er lovgivning for, hvor meget en virksomhed må spørge ind til en medarbejders sygdomsforløb. Men netop dialogen er afgørende for en hurtig og succesfuld tilbagevenden til arbejdspladsen.

Vi hjælper med vedvarende og konstruktiv dialog mellem virksomheden og den sygemeldte medarbejder med fokus på at varetage begge parters interesse. Dialogen kan bl.a. omfatte lederinddragelse, rådgivende samtaler med nærmeste leder og trepartssamtaler på arbejdspladsen – også som opfølgende forløb efter at medarbejderen er vendt tilbage til arbejdspladsen.

JOBCENTRE

Jobcentrenes kompetente samarbejds-
partner, der skaber værdi for både
jobcenter og borger

Jobcentrenes kompetente samarbejdspartner, der skaber værdi for både
jobcenter og borger

Starteras’ psykologer og socialfaglige specialister er tætte og mangeårige samarbejdspartnere for en lang række af landets jobcentre. Vores samarbejde med jobcentrene falder inden for to primære områder: Psykologbaserede mestringsforløb og konsulentbistand på beskæftigelsesområdet.

Vores mestringsforløb styrker borgeren i succesfuld tilbagevending til arbejdsmarkedet gennem bl.a. strategier til etablering af hensigtsmæssige rytmer og rutiner i hverdagen samt motiverende

samtaler med fokus på en beskæftigelsesrettet progression.

Som specialiserede konsulenter på beskæftigelsesområdet varetager vi bl.a. koordineret sagsbehandling og øvrige opgaver, hvor der er behov for professionel assistance på det lovgivne område.

I Stateras lægger vi vægt på effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, og kvalitetssikring aftales således i samarbejde med jobcentret, inden

opgaven startes. Opgaverne kan som regel løses til en i forvejen aftalt pris, så jobcentret altid har sikkerhed for sammenhæng mellem resultater og økonomi.

Psykologbaserede mestringsforløb

Et psykologbaseret mestringsforløb består af individuelle samtaler mellem borger og en Stateras erhvervspsykolog med mange års erfaring fra beskæftigelsesindsatsen bl.a. fra TTA projektet. Mestringsforløbene er individuelt tilrettelagt og tager afsæt i en handlings- og løsningsorienteret tilgang til borgerens situation på vejen mod beskæftigelse, udvikling af ressourcer eller afklaring af arbejdsevne.

Målet med det professionelle forløb er, at borgerne opnår en større motivation og tro på egne evner til at vende tilbage til arbejdsmarkedet – i job, i praktik eller anden erhvervsrettet indsats.

Konsulentbistand til jobcentre

Stateras tilbyder konsulentbistand til jobcentre på det lovbundne område inden for beskæftigelseslovgivningen. Vi kan således fungere som koordinerende sagsbehandlere for borgere, der er i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, forberede sager til forelæggelse for rehabiliteringsteam, foretage opfølgning i og afklaring af sygedagpengesager samt øvrige opgaver, der er behov for hjælp til inden for beskæftigelsesområdet.

Alle konsulentopgaver løses af erfarne konsulenter, der er specialiserede inden for beskæftigelsesområdet med særligt fokus på sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension.

Henvist til Stateras

Vi glæder os til at møde dig og hjælpe dig videre – uanset om det er i et erhvervspsykologisk mestringsforløb skræddersyet til dig og dine behov, eller fordi vi kan hjælpe med at sikre dig en optimal sagsbehandling, hvor alle instanser arbejder sammen om at støtte dig.

Mød personerne bag Stateras

Statera betyder balance.

Stateras ejes af autoriseret erhvervspsykolog Helene Hegelund Christiansen.

Stateras betjener virksomheder og jobcentre i egne lokalområder. Stateras’ administrative personale er samlet på virksomhedens  hovedadresse i Ballerup.

Lautruphøj 5-7, 2750 Ballerup.

Sankt Knuds Vej 10c, 1903 Frederiksberg C. 

Helene Hegelund Christiansen er autoriseret erhvervspsykolog med mange års erfaring fra private og offentlige virksomheder. Inden Helene i 2011 startede egen praksis, var hun erhvervspsykolog i Center for Arbejdsfastholdelse i Københavns Kommune og psykolog i et forskningsprojekt i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med fokus på forebyggelse og fastholdelse.

I sin egen praksis har Helene fortsat specialiseringen i forebyggelse og fastholdelse. Hun fungerer således som erhvervspsykolog og rådgiver for en række virksomheder og varetager behandling af medarbejdere samt rådgivning af ledere med fokus på reduktion af sygefravær og arbejdsfastholdelse.

Dette arbejde fortsætter Helene i Stateras, hvor hun er ansvarlig for Stateras’ drift og den psykologfaglige del. Helene er således også faglig ansvarlig for den interne efteruddannelse af Stateras’ erhvervspsykologer og vedvarende kvalitetssikring.

Helene er uddannet psykolog (Cand.psych.) fra Københavns Universitet og er yderligere efteruddannet ved Bangor University i Wales. Desuden har Helene en BA i psykologi og sprog- og kulturstudier fra Roskilde Universitets Center og er uddannet sygeplejerske.

Helene Hegelund Christiansen
Erhvervspsykolog & indehaver

Mia Stige Nielsen er uddannet socialrådgiver med flere års erfaring fra private og offentlige virksomheder.

Inden Mia i 2018 startede som Socialfaglig konsulent ved Stateras, var hun ansat ved privat leverandør, hvor hun var ansvarlig for drift og kvalitetssikring af den beskæftigelsesrettede indsats med borgere på kanten af – og langt fra arbejdsmarkedet, samt for den interne opkvalificering. Derudover har hun arbejdet som mentor med fokus på forandringsprocesser, fastholdelse og motivation.

Mia fungerer som socialfaglig konsulent, varetager sagsbehandling og myndighedsopgaver i kommunernes jobcentre med fokus på arbejdsdygtighed og arbejdsfastholdelse samt undervisning og rådgivning i emner indenfor beskæftigelseslovgivningens rammer.

Mia er ansvarlig for den socialfaglige og beskæftigelsesrettede indsats ved Stateras, og er således også ansvarlig for den socialfaglige kvalitetssikring.

Mia er uddannet socialrådgiver fra Professionshøjskolen Metropol (tidl. Den Sociale Højskole).

Mia Stige Nielsen
Socialfaglig konsulent

Dian Alexander er autoriseret psykolog og uddannet fra Københavns universitet. Dian har flere års erfaring både fra private såvel som offentlige virksomheder, hvor hun har arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, på vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Tillige har hun arbejdet med medarbejdere og ledere i forhold til coaching og sparring. Senest har Dian været ansat i Center for Arbejdsfastholdelse i Københavns kommune.

Som autoriseret psykolog har Dian indgående erfaring med beskæftigelsesrettede indsatser, med undervisning, coaching og terapi.  Dian har gennem Psykologkampagnen arbejdet for at udbrede kendskabet til andre områder, end de traditionelle, hvor psykologfaglige kompetencer er relevante.

Dian er oprindeligt uddannet kok og har arbejdet både i Danmark og i udlandet. Erfaringen som kok rummer både restauranter men også egen virksomhed med økonomi -og medarbejderansvar.

Hos Stateras varetager Dian samtaleforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse.

Dian Alexander
Erhvervspsykolog

Michael Grønnegaard har baggrund i private virksomheder. Her har han arbejdet med forskelligartede psykologiske undersøgelser på både individ- og gruppeniveau, primært med henblik på anvendelse henholdsvis håndtering af ressourcer og begrænsninger. Han har desuden haft intensive terapeutiske forløb med unge med gennemgribende psykologiske vanskeligheder.

Hos anden aktør har han arbejdet med folk på kanten af arbejdsmarkedet samt undervist i smertemestring; og senest har han udført terapeutiske, coachende og sparrende samtaler med sundhedssikrede klienter.

Hos Stateras varetager Michael terapeutiske samtaleforløb, samtaleforløb med fokus på tilbagevenden til arbejdet og arbejdsfastholdelse, samt erhvervspsykologiske opgaver relateret til psykisk arbejdsmiljø.

Michael er autoriseret og uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og har før dette arbejdet som professionel musiker.

 

Michael Grønnegaard
Erhvervspsykolog

Vi har løst opgaver sammen med og for blandt andre:

Effecta

Lejerbo 

Contra A/S  
ABC-Klinik

Prima Care
Jobcenter Ballerup
Jobcenter København

Center for Afklaring og Beskæftigelse

  
Folkehøjskolernes Forening

Blom Søefeldt Erhvervspsykologisk Rådgivning                                

Frederiksberg HF-kursus                                   

XSystems

Stateras samarbejder desuden med arbejdsmedicinere og psykiatere med erfaring fra beskæftigelsesindsatser. 

 

 

 

 

Portrætfotos: Nicolas Cosedis, WeLoveCopenhagen