FOREBYGGELSE AF SYGEMELDINGER OG FRAVÆR

Forebyggende samtaleforløb

FOREBYGGELSE AF SYGEMELDINGER OG FRAVÆR

Forebyggende samtaleforløb

Belastninger i arbejds- og privatlivet er den hyppigste årsag til, at medarbejdere sygemeldes med lettere mentale helbredsproblemer (stress, angst og depression) og almenpsykologiske problemstillinger (livskriser og sorg).

Sygemeldte medarbejdere koster store beløb på årsbasis, medfører produktionsnedgang samt nedsat arbejdsglæde og trivsel både hos den sygemeldte og hos kollegaer. Forebyggelse og trivsel er derfor både økonomisk og menneskeligt værd at investere i.

Stateras tilbyder en psykologordning til medarbejderne i din virksomhed, der ofte kan dækkes delvist af jeres eksisterende sundhedsforsikring. Ordningen har fokus på en forebyggende, tidlig og struktureret psykologindsats og kan derfor spare jeres virksomhed for økonomiske udgifter, nedsætte sygefraværet og øge arbejdsglæden.

Med afsæt i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger tilrettelægges et samtaleforløb med medarbejderen, hvor fokus er på forebyggelse og reduktion af sygefraværet samt arbejdsfastholdelse og et tæt samarbejde med arbejdspladsen.

Et forebyggende samtaleforløb indeholder:

  • Afklaring af årsag til sygemelding, herunder identifikation af stressorer.
  • Individuelle samtaler med fokus på håndtering af mentale helbredsproblemer.
  • Vurdering af medarbejders funktionsnedsættelse og symptombillede i forhold til arbejdsopgaver og sociale relationer på arbejdspladsen.
  • Tilpasning af arbejdstid og -opgaver.
  • Støtte i forbindelse med fastholdelse på jobbet, herunder plan for tilrettelæggelse af arbejdet i en periode med henblik på at undgå sygemelding.
  • Lederinddragelse, rådgivende samtaler med nærmeste leder og trepartssamtaler på arbejdspladsen, hvis leder og medarbejder ønsker det.

Praktisk

Psykologsamtalerne, der afholdes med medarbejderne, er omfattet af tavshedspligt, og ingen aktiviteter iværksættes uden medarbejderens samtykke.

Medarbejderne tilbydes en samtale med autoriseret erhvervspsykolog (cand.psych.aut) inden for 3 hverdage.

Psykologsamtalerne er af forebyggende eller behandlende karakter, og det egentlige behandlingsansvar, i forhold til for eksempel sygemelding og genoptagelse af arbejdet, hviler på medarbejderens praktiserende læge.

Betalingen for forløbene kan ofte dækkes delvist af virksomhedens eksisterende sundhedsforsikring.

Links til mere viden: