Tlf: 26 82 38 19 | E-mail: info@stateras.dk

Jobcentrenes kompetente samarbejdspartner, der skaber værdi for både jobcenter og borger

Starteras’ psykologer og socialfaglige specialister er tætte og mangeårige samarbejdspartnere for en lang række af landets jobcentre. Vores samarbejde med jobcentrene falder inden for to primære områder: Psykologbaserede mestringsforløb og konsulentbistand på beskæftigelsesområdet.

Vores mestringsforløb styrker borgeren i succesfuld tilbagevending til arbejdsmarkedet gennem bl.a. strategier til etablering af hensigtsmæssige rytmer og rutiner i hverdagen samt motiverende samtaler med fokus på en beskæftigelsesrettet progression.

Som specialiserede konsulenter på beskæftigelsesområdet varetager vi bl.a. koordineret sagsbehandling og øvrige opgaver, hvor der er behov for professionel assistance på det lovgivne område.

I Stateras lægger vi vægt på effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, og kvalitetssikring aftales således i samarbejde med jobcentret, inden opgaven startes. Opgaverne kan som regel løses til en i forvejen aftalt pris, så jobcentret altid har sikkerhed for sammenhæng mellem resultater og økonomi.

Kontakt Stateras

Vores resultater

Evaluering og resultater af Beskæftigelsesrettede Mestringsforløb.

Ledige fleksjobbere, borger i jobafklaringsforløb, kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere

Borgere sygemeldt fra et arbejde er hjulpet tilbage i arbejde med centrale opmærksomhedspunkter så som psykoedukation således, at risikoen for gensygemelding minimeres, vurdering af arbejdsdygtighed samt etablering af en hensigtsmæssig optrapnings-/fastholdelsesplan med respekt for både borgeres funktionsniveau og arbejdspladsens produktion.  

Læs mere 

 

Beskæftigelsesrettede mestringsforløb

Et beskæftigelsesrettede mestringsforløb består af individuelle samtaler mellem mennesker og en Stateras’ erhvervspsykolog med mange års erfaring fra beskæftigelsesindsatsen bl.a. fra TTA projektet.

Målet med det professionelle forløb er, at borgerne opnår en større motivation og tro på egne evner til at vende tilbage til arbejdsmarkedet – i job, i praktik eller anden erhvervsrettet indsats.
Mestringsforløbet har til formål at hjælpe borger på vej mod beskæftigelse, udvikling af ressourcer eller afklaring af arbejdsevne.

Læs mere

Smertehåndtering

Smertehåndtering tilbydes til mennesker der oplever at have kroniske eller intermitterende smertetilstande fx fibromyalgi, gigt eller postcommotionelt syndrom.
Forløbet vil i disse tilfælde ud over det vi har beskrevet ved mestringsforløbene også indeholde:

Læs mere 

Mentorforløb

Vi tilbyder mentorforløb til forskellige mennesker, der i hverdagen har brug for praktisk eller mental støtte. Mentorforløbene varetages primært af vores erfarne psykologer. Forløbene kan anvendes som fx støtte i forbindelse med misbrugsbehandling, boligmangel, ved fysiske eller psykiske udfordringer eller som en ekstra støtte i forbindelse med et fastholdelses- eller afklaringsforløb.

Læs mere 

Praktikopfølgning

Formålet med virksomhedspraktikkerne som Stateras laver opfølgning i kan variere men har alle det overordnede formål at bringe borgere tættere på eller ud på arbejdsmarkedet.
Beskæftigelseskonsulent beslutter formålet med forløbet og ofte har den interne virksomhedskonsulent stået for praktiketableringen.

Læs mere 

Funktionsbeskrivelse i eget hjem

Funktionsbeskrivelsen har til hensigt at kortlægge borgers ressourcer og barrierer inden for forskellige funktionsområder i hjemmet herunder i særdeleshed hvordan psykiske udfordringer påvirker det daglige funktionsniveau og herigennem arbejdsevnen.
Funktionsbeskrivelsen udarbejdes på baggrund af borgeres egne udsagn, psykologens kliniske indtryk og vurdering samt på baggrund af fx fremsendte lægelige akter.

Læs mere 

Mindfulnessforløb

Vi tilbyder mennesker med stress, angst, depression og/eller smerteproblematikker et 8 ugers Mindfulness forløb (MBSR) ved en erfaren og veluddannet Mindfulness instruktør.
Mindfulness-forløb tilrettelægges både som hold eller som individuelle forløb, herunder online.

Læs mere 

Supervision

Vi tilbyder supervision til medarbejder i beskæftigelsesindsatsen, anden aktør eller ansatte jobcentre dvs. fx psykologer på vej mod autorisation, sagsbehandlere og andre medarbejdere som ønsker et øget fokus på trivsel, faglige læring og udvikling. Supervision er tid til refleksion over egen og daglig praksis, og for nogle kan det handle om konkret sagssupervision og for andre en drøftelse af faglige udfordringer og etiske dilemmaer i arbejdet.

Læs mere 

Konsulentbistand til Jobcentre

Stateras tilbyder jobcentret en koordineret indsats, der giver en hurtig afklaring af borgernes arbejdsevne og eventuelle skånehensyn. Indsatsen inkluderer således både konkrete sagsbehandlingsopgaver, mestringsforløb samt eventuelt afklarings- og udviklingsforløb efter behov.

Læs mere 

Socialfaglig konsulentbistand til jobcentre

Stateras tilbyder konsulentbistand til jobcentre på det lovbundne område inden for beskæftigelseslovgivningen. Vi kan således fungere som koordinerende sagsbehandlere for borgere, der er i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, forberede sager til forelæggelse for rehabiliteringsteam, foretage opfølgning i og afklaring af sygedagpengesager samt øvrige opgaver, der er behov for hjælp til inden for beskæftigelsesområdet.

Læs mere 

"I Stateras lægger vi vægt på effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen"

Oplæg

Vi afholder faglige oplæg med afsæt i jeres ønsker.
Med vores oplæg ønsker vi at understøtte og hjælpe jer i jeres arbejde, arbejdsglæde og faglige udfordringer. Oplægget kan således være om konkrete emner indenfor psykiske lidelser så som stress, angst eller depression, hjælp til reduktion af sygefraværet på jeres arbejdsplads eller hjælp til at øge arbejdsglæden og dermed produktiviteten.

Læs mere