JOBECENTRE

Konsulentbistand til Jobcentre

JOBCENTRE

Konsulentbistand til Jobcentre

Stateras tilbyder jobcentret en koordineret indsats, der giver en hurtig afklaring af borgernes arbejdsevne og eventuelle skånehensyn. Indsatsen inkluderer således både konkrete sagsbehandlingsopgaver, mestringsforløb samt eventuelt afklarings- og udviklingsforløb efter behov.

Målgruppe:

Indsatsen henvender sig til sygedagpengemodtagere såvel nysygemeldte, som borgere med en længerevarende sygeperiode, borgere på kontanthjælp/ressourceforløbsydelse samt borgere på ledighedsydelse.

Vi kan også fungere som koordinerende sagsbehandlere for borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb.

Indhold:

Stateras varetager sagsbehandlingen for følgende målgrupper:

Sygedagpengemodtagere:

Nysygemeldte:

 • Sager overdrages i forbindelse med, at der skal indkaldes til første opfølgningssamtale i jobcentret. Borger følges herefter frem til raskmelding/rådighedsvurdering eller indtil der kan træffes afgørelse om forlængelse eller indstilling til rehabiliteringsteamet.
 • I forløbet foretages rettidig opfølgning, der indhentes relevante helbredsoplysninger og henvises ved behov til afklarings- og udviklingsforløb enten via jobcentrets normale levererandører eller via Stateras egne samarbejdspartnere.
 • I forløbet vil borger kunne deltage i mestringsforløb med henblik på støtte til tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller forberedelse/støtte til deltagelse i praktikforløb.
 • Grundlaget for fortsat sygemelding vurderes løbende, og der indstilles til afgørelse om ophør, hvis der ikke længere vurderes uarbejdsdygtighed grundet helbredsmæssige forhold.
 • I forbindelse med revurderingstidspunktet indstilles sagen til afgørelse om forlængelse af sygedagpengeudbetaling jf. SDPL. §27, ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb eller forelæggelse for rehabiliteringsteamet med henblik på fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Vi udarbejder i den forbindelse nødvendige rehabiliteringsplaner og deltager i møde i rehabiliteringsteamet.

Effekter:

Erfaringsmæssigt kan 75 – 80 procent af de overdragne sager afsluttes senest ved revurderingstidspunktet.

Forlængede sager:

 • Sager overdrages ved opgavens start og er kendetegnet ved, at der allerede er truffet afgørelse om forlængelse af sygedagpenge. Der er tale om sager, hvor der er behov for stillingtagen til forlængelsesgrundlaget og en plan for det videre forløb herunder fremtidigt forsørgelsesgrundlag.
 • I forbindelse med overdragelse af sagerne indkaldes alle borgere til en personlig samtale, hvor der tages stilling til den fremadrettede proces. Der indhentes manglende helbredsoplysninger, og såfremt det vurderes nødvendigt henvises til et afklarende forløb.
 • Der tages løbende stilling til, hvorvidt borger fortsat er uarbejdsdygtig af helbredsmæssige årsager. Hvis det vurderes, at borger kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet indstilles til afgørelse efter SDPL. § 7. Såfremt borger fortsat vurderes uarbejdsdygtig grundet helbredsmæssige årsager, udarbejdes rehabiliteringsplan og sagen forelægges rehabiliteringsteamet med henblik på stillingtagen til jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Vi deltager på mødet i rehabiliteringsteamet.

Effekter:

Erfaringsmæssigt afsluttes 80 procent af de langvarige sager senest efter 6 – 8 måneder.

Kontanthjælpsmodtagere:

Forberedelse til rehabiliteringsteam:

 • Vi sørger for at opdatere sagen ift. manglende helbredsmæssige oplysninger, gennemføre relevant erhvervsafklaring ved henvisning til afklaring- og udviklingsforløb.
 • Vi udarbejder rehabiliteringsplanens forberedende del, når sagen er tilstrækkeligt oplyst.
 • Sagen forelægges for rehabiliteringsteamet, hvor vi deltager som forberedende sagsbehandler.

Koordinerende sagsbehandler:

Vi kan fungere som koordinerende sagsbehandler for borgere, som er bevilliget jobafklarings- eller ressourceforløb. Vi varetager i den forbindelse hele den koordinerende opgave i forhold til borgeren. Vi sørger for at opdatere sagen ift. helbredsmæssige oplysninger, løbende stillingtagen til uarbejdsdygtighed, henvisning til udviklings- og afklaringsforløb samt evt. forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når sagen er afklaret og veldokumenteret.

Mestringsforløb:

Der kan tilbydes mestringsforløb til alle borgere, der har andet forløb i Stateras. Mestringsforløbet retter sig mod borgere, der har problemer med depression, angst, stress og andre mentale helbredsproblemer.

Forløbet er tilrettelagt i forhold til borgere der er på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb.

Forløbet indeholder:

 • Psykoedukation
 • Afklaring af psykiske udfordringer og evt. comorbiditet.
 • Afklaring af behandlingsbehov samt hjælp til etablering af relevant behandling
 • Strategier til etablering af hensigtsmæssige rytmer og rutiner i hverdagen
 • Relevante muligheder samt støtteforanstaltninger i forhold til beskæftigelse
 • Afdækning og beskrivelse af ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet med afsæt i tidligere erfaringer og motivation
 • Motiverende samtaler med fokus på en beskæftigelsesrettet progression
 • Konkrete muligheder for veje tilbage i beskæftigelse

Forløbet kan også tilbydes til borgere der oplever at have kroniske eller intermitterende smertetilstande fx fibromyalgi, gigt eller postcommotionelt syndrom.

Forløbet vil i disse tilfælde ud over ovenstående også indeholde:

 • Introduktion til smertens fysiologi
 • Hensigtsmæssig energiforvaltning – adfærdsmæssigt og kognitivt
 • Afspændingsøvelser som redskab til smertereduktion
 • Hvordan forenes smerter og et godt arbejdsliv

Der vil til sagsbehandler blive udarbejdet:

 • En grundig beskrivelse af borgerens anamnese
 • Arbejdserfaring/arbejdsidentitet
 • Motivation i forhold til beskæftigelse
 • Aktuelle situation og tilstand
 • Beskrivelse af realistiske bud på vejen til beskæftigelse med afsæt i ressourcer og skånebehov
 • Bud på støtteforanstaltninger

Målet med forløbet er af borgerne opnår en større motivation og tro på egne evner til at vende tilbage til arbejdsmarkedet – i job, i praktik eller anden erhvervsrettet indsats.

Priser og aftaler:

Der vil blive indgået konkrete aftaler ift. pris, målgruppe og antal borgere. Prisen afhænger af opgavens karakter og omfang.

For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til Helene Hegelund Christiansen 26863819